روانشناسی ورزشی

 1. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 043

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 043
 2. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 041

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 041
 3. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 038

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 038
 4. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 034

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 034
 5. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 033

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 033
 6. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 026

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 026
 7. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 023

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 023
 8. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 021

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 021
 9. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 021

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 021
 10. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 020

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 020
 11. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 014

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 014
 12. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 012

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 012
 13. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 008

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 008
 14. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 006

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 006
 15. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 002

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 002
 16. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی بالا به پایین فول بادی

  تمرینات کششی بالا به پایین فول بادیاین تمرینات را هم به عنوان تمرینات کششی روزانه و هم به عنوان تمرینات سرد کردن می توان انجام داد..روش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 20 ثانیه به آرامی انجام دهید.نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین...
 17. Dr.Shahsavarani

  تمرینات سرد کردن با حرکات کششی (2)

  تمرینات سرد کردن با حرکات کششی (2)روش اجرا: هر یک از تمرینات را 30 ثانیه انجام دهید. در تمرینات دو طرفه، هر طرف بدن 15 ثانیه کافی است.نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین فعالیت های روزانه و نیز صبح پس از بیدار شدن، ایده آل هستند...
 18. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی لنگر تقویت تاندون های باسن و ران

  تمرینات کششی لنگر تقویت تاندون های باسن و رانروش اجرا: هر تمرین را به آرامی به طور کامل انجام دهید. سپس به حرکت بعدی بروید. در صورتی که هر تمرینی را خراب کردید، از ابتدای تمرینات آغاز کنید. اگر توانستید یه دور به طور کامل و بدون اشتباه همه را انجام دهید، یک دور دیگر نیز تمرینات را اجرا نمایید...
 19. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 1)

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 1)روش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 20 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار...
 20. Dr.Shahsavarani

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 2)

  تمرینات کششی بر خلاف جاذبه (شماره 2)روش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 20 ثانیه به آرامی انجام دهید.شدت تمرین: 1 از 5سودمندی تمرینات کششی:love:: کاهش استرس، بازگشت فرم بدن به حالت متناسب، کاهش خستگی، اصلاح خواب با اجرای تمرینات کششی شب پیش از خواب، انرژی شروع روز با اجرای کششی پس از بیدار...
بالا