تحلیل کارکردی رفتار aba

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هفتم
  2. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول

    درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول
بالا