تراتوژن

 1. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش هجدهم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش هجدهممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 2. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سیزدهم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش سیزدهممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 3. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش یازدهم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش یازدهم
 4. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش دهم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش دهممنبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 5. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش اول

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش اولمنبع: وب سایت انستیتو رزا مایند IPBSES
بالا