روان درمانی پذیرش و تعهد act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش پنجم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش پنجم
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم
بالا