روان درمانی act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-02
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش چهارم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش چهارم
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی
 6. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2
بالا