rdlj nghv

 1. Dr.Shahsavarani

  چهل فکر سمی: فکر سمی 2، به نفع توست كه ديگران را كنترل كنی

  چهل فکر سمی: فکر سمی 2، به نفع توست كه ديگران را كنترل كنی
 2. Dr.Shahsavarani

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 02

  چرخه های زیستی در مدیریت زمان: 02
 3. Dr.Shahsavarani

  مثلث تعارض: گامهای تغییر-01

  مثلث تعارض: گامهای تغییر-01
 4. Dr.Shahsavarani

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش هشتم

  بررسی تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان: بخش هشتممنبع: وب سایت انستیتو رزا مایند IPBSES
بالا