nvlhk h;j

  1. Dr.Shahsavarani

    چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 1

    چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 1
  2. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1

    درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1
بالا