کلثوم ستاری مدرس آموزش خانواده

 1. K

  مزایای ترک سیگار - 2

  مزایای ترک سیگار - 2
 2. K

  کاربرگ مهارت مدیریت تغییر

  کاربرگ مهارت مدیریت تغییر
 3. K

  آموزش مدیریت تغییر به فرزندان

  آموزش مدیریت تغییر به فرزندان
 4. K

  کار برگ مهارت هدفمندی

  کار برگ مهارت هدفمندی
 5. K

  گام های آموزش هدفمندی به فرزندان

  گام های آموزش هدفمندی به فرزندان
 6. K

  آموزش هدفمندی به فرزندان

  آموزش هدفمندی به فرزندان
 7. K

  نمونه کاربرگ مدیریت زمان

  نمونه کاربرگ مهارت مدبربت زمان
 8. K

  آموزش مدیریت زمان به فرزندان

 9. K

  مولفه های مدیریت خود

  مولفه های مدیریت خود
 10. K

  عوامل بیرونی موثر در مدیریت خود

  عوامل بیرونی موثر در مدیریت خود
 11. K

  عوامل درونی موثر بر مدیریت خود

  عوامل درونی موثر بر مدیریت خود
 12. K

  عوامل موثر بر مدیریت خود

  عوامل موثر بر مدیریت خود
 13. K

  ویژگی های افراد دارای مهارت مدیریت خود

  ویژگی های افراد دارای مهارت خود
 14. K

  هدف از مدیریت خود

  هدف از مدیریت خود
 15. K

  مدیریت خود

  مدیریت خود
بالا