lsjhvd

 1. K

  اضطراب_امتحان را چگونه نداشته باشیم؟

  اضطراب_امتحان را چگونه نداشته باشیم؟💠به فرزندتان اجازه دهید که هدف هایش را، خود انتخاب کند. بهتر است هدف هائی برای خودش در نظر بگیرد که خواست خود او باشد، زیرا موجب انگیزه، حرکت و پویائی او برای دستیابی به آنها می شود، این کار بخشی از زندگی او است.🙄امتحان.. امتحان، باز هم امتحان شروع شد،...
 2. K

  گام های آموزش هدفمندی به فرزندان

  گام های آموزش هدفمندی به فرزندان
 3. K

  غلبه بر تنبلی (5)

  غلبه بر تنبلی (5)
بالا