h;j

 1. Dr.Shahsavarani

  فرم فرمول بندی موردی پرونده مراجعان-03

  فرم فرمول بندی موردی پرونده مراجعان-03
 2. Dr.Shahsavarani

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 3

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 3
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-01
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-03
 6. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04
 8. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01
 9. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم
 10. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم
 11. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم
 12. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش دوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش دوم
 13. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم
 14. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
 15. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی
 16. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2
 17. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1
 18. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1
 19. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟
بالا