دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناسی ارتباطی

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش اول
بالا