دکتر امیر محمد شهسوارانی روان درمانی act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-02
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2
بالا