دکتر امیر محمد شهسوارانی درمان پذیرش و تعهد

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم

    درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش سوم
  2. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1

    درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1
بالا