دکتر امیر محمد شهسوارانی بافتارگرایی act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03 تضعیف دلیل یابی
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هشتم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش هشتم
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1
بالا