دکتر امیر محمد شهسوارانی اکت act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -05

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -05
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -01
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش پنجم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش پنجم
بالا