دکتر امیر محمد شهسوارانی act

 1. Dr.Shahsavarani

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 1

  چهارچوب فرمول بندی در درمان پذیرش و تعهد ACT، بخش 1
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-01
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -03
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول
 6. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
 7. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2
 8. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟
بالا