درمان پذیرش و تعهد اکت

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش نهم
  2. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1

    درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1
بالا