درمان پذیرش و تعهد act

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش ششم
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول

  درمان پذیرش و تعهد ACT: تحلیل رفتار کاربردی ABA- بخش اول
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT

  درمان پذیرش و تعهد ACT: رفتارگرایی در ACT
بالا