\bdva

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند سوم، تماس با زمان حال-04
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -04
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-2
بالا