بافتارگرایی ساختاری

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-01
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-03 تضعیف دلیل یابی
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی

  درمان پذیرش و تعهد ACT: هدف بافتارگرایی کارکردی
بالا