بافتارگرایی کارکردی در نظریه act

  1. Dr.Shahsavarani

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش چهارم

    درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش چهارم
بالا