اکت

 1. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند دوم، کاهش آمیختگی شناختی-01
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم

  درمان پذیرش و تعهد ACT: نظریه چهارچوب ارتباطی RFT - بخش سوم
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: آسیب دیدگان-1
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-1
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟
بالا