hqxvhf hljphk

  1. Dr.Shahsavarani

    مثلث تعارض: گامهای تغییر-03

    مثلث تعارض: گامهای تغییر-03
  2. K

    اضطراب_امتحان را چگونه نداشته باشیم؟

    اضطراب_امتحان را چگونه نداشته باشیم؟💠به فرزندتان اجازه دهید که هدف هایش را، خود انتخاب کند. بهتر است هدف هائی برای خودش در نظر بگیرد که خواست خود او باشد، زیرا موجب انگیزه، حرکت و پویائی او برای دستیابی به آنها می شود، این کار بخشی از زندگی او است.🙄امتحان.. امتحان، باز هم امتحان شروع شد،...
بالا