acceptance and committment therapy act

 1. Dr.Shahsavarani

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 028

  زمان بندی تمرینات سالانه ورزشی تیم ها برای مربیان 028
 2. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند چهارم، جداسازی خود تصوری از خود به عنوان بافت-02
 3. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02

  درمان پذیرش و تعهد ACT: فرآیند اول، پذیرش و تمایل -02
 4. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2

  درمان پذیرش و تعهد ACT: بافتارگرایی کارکردی-2
 5. Dr.Shahsavarani

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟

  درمان پذیرش و تعهد ACT: چرا اکت دیر مشهور شد؟
بالا